ALGEMENE VOORWAARDEN   

Knallen op de wallen is een onderdeel van Red Light District Tours in Amsterdam KVK60464623 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtgever’, diegene die een opdracht voor het contracteren van de diensten, die knallen op de wallen aanbiedt, opdraagt.

Tarieven en kosten van de opdracht 

•  In de tarieven van Kanllen op de wallen en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg met de opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen per factuur in rekening gebracht worden.
•  Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
•  Tenzij anders is vermeld zijn alle prijsnoteringen inclusief de verschuldigde B.T.W.; dit geldt tevens voor eventueel verschuldigde BUMA/STEMRA- en Auteursrechten.

Annuleringen en tijdsoverschrijdingen 

a. Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd.
•  meer dan 4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%
•  3-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 15%
•  1-3 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 35%
•  1-7 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
•  binnen 48 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst:100%
Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants, theaters of andere horeca etablissementen, hanteren wij de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.

b. Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 20% kan uiterlijk tot 96 uur voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 20%, ofwel een vermindering binnen 48 voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals deze hierboven in sub a. worden aangegeven.

c. Incasso opdrachten besteden wij uit aan het CIB Centraal invorderingsbureau te Rotterdam.
In gebreke blijven van de opdrachtgever 

Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij in gevolge de overeenkomst aan Knallen op de wallen verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd.
Knallen op de wallen is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien knallen op de wallen tot invordering over gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Knallen op de wallen is gerechtigd deze kosten te fixeren op minimaal tien procent van de verschuldigde hoofdsom.

 Verplichtingen knallen op de wallen

Knallen op de wallen is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtuitvoering en daarmee verbandhoudende werkzaamheden vallen onder verantwoording van knallen op de wallen met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte tot en met de dag waarop de opdracht is voltooid.